מכבי חיפה האתר הרשמי | תקנון האתר

תקנון האתר

תקנון אתר
- תנאי שימוש -

 


תקנון זה תקף לכלל גולשי האתר לרבות לקוחות אשר יצרו קשר באמצעות הטלפון וישמעו במענה הקולי הפנייה לתקנון זה. אנא קראו את הכללים המפורטים בתקנון זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר או קבלת שירות באמצעות הטלפון. 


 

1 .כללי

1.1 אתר זה הינו אתר האינטרנט הרשמי של מועדון הכדורסל מכבי חיפה המנוהל על ידי טריאנגל ג. יוזמה (ישראל-חיפה) בע"מ, ח.פ.  514010149 (להלן:"החברה") המשמש את כלל לקוחות החברה והגולשים באתר זה.

1.2 החברה הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה המציע ללקוחותיה אינפורמציה עדכנית אודות קבוצת מכבי חיפה, לרבות רכישת כרטיסים, מנויים, הסעות ומוצרים והטבות נוספים אשר החברה תציע מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מידע על הקבוצה, היסטוריה, עדכונים על שחקנים, משחקים, אפשרות למכירת כרטיסים ומנויים, מידע על מחלקת הנוער ועוד. 

1.3 הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם. 

1.4 כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (לעיל ולהלן: "הלקוח" או "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר. 

1.5 שימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is). החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים בתקנון זה ו/או באתר, לרבות בין היתר, אך לא רק, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית, בין היתר אך לא רק, להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש. כל שינוי ו/או תוספת כאמור יכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם ביצועם. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי. 

1.6 תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין החברה.

1.7 ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.

1.8 בכל שאלה ו/ואו בעיה הנוגעת לאתר זה ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת: admin@mhbasket.co.il.

1.9 תקנון זה מנוסח מטעמי נוחות, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

1.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי הנכנס לאתר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

 

2. השימוש באתר 

2.1 הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר. 

2.2 חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה. 

2.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן - "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.

2.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2.3 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בתקנון זה, ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה כאמור. 

2.5 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שיעשה המשתמש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר. 

 

3 .הזמנת כרטיסים

3.1 הזמנת כרטיסים/מנויים/מוצרים, באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. בביצוע רכישה יאשר הלקוח כי קרא והסכים לאמור בתקנון זה על ידי לחיצה על תיבת הסימון: "הנני מסכים לתנאים המפורטים בתקנון האתר". יודגש כי אי הסכמה לתקנון תמנע מהלקוח מלבצע רכישות כלשהן דרך האתר. 

3.2 בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר יתבקש הלקוח למלא טופס, הכולל פרטים אישיים. לא ניתן לבצע הזמנה ללא רישום קודם לאתר. יודגש כי הלקוח אינו חייב למסור פרטים אלה וביצוע פעולות אלו תלויה ברצונו הטוב החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי טופס הפרטים לא ניתן יהיה לבצע הזמנה דרך האתר.

3.3 הלקוח מתחייב למסור לחברה פרטים מדויקים ומלאים בלבד.

3.4 החברה הינה מלכ"ר ואינה מחויבת בתשלום מע"מ, על כן המחיר הנקוב באתר פטור ממע"מ. במידה ומכל סיבה שהיא החברה תחוייב במע"מ, אזי יתווסף למחירים מע"מ על פי דין. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה מובהר בזאת כי כל הזמנת כרטיסים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה.

3.5 הזמנת כרטיסים וביצוע כל רכישה באמצעות האתר מתבצעת אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת הכרטיסים. יובהר כי החברה אינה מקבלת כרטיס אשראי דיינרס. 

3.6 חובה להציג תעודה מזהה בעת קבלת הכרטיסים בגין הנחה שנדרשה בעת הרכישה וכן את אישור ההזמנה שנשלח בדואר אלקטרוני לכתובת המייל לאחר ביצוע ההזמנה.

3.7 בביצוע הזמנה לרכישת כרטיס למשחק ספציפי ניתן לבטל את ההזמנה בטלפון 077-200-8777 עד השעה 12:00 ביום המשחק או במייל עד 48 שעות לפני המשחק וזאת באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני Admin@mhbasket.co.il בצירוף פרטי הלקוח (שם מלא, מספר ת.ז., כתובת מגורים, מספר טלפון) ופרטי ההזמנה (מספר הזמנה, תאריך ההזמנה והשירות הנרכש).

3.8 במידה ובקשת הביטול תתקבל אצל החברה לאחר שחלפו 14 ימים מביצוע העסקה, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול. 

3.9 בוטלה עסקה שנעשתה באתר, בטלפון או במשרד הכרטיסים לפי התנאים, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לחייב את הלקוח בעמלת ביטול בסך השווה ל 5% מגובה הסכום ששולם או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם.
3.10 שליחת בקשת ביטול ע"י הלקוח מהווה אישור לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל.

 

4 .הגבלת אחריות 

4.1 החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהגיש הזמנתו או לעדכן אותה. 

4.2 בכל מקרה של מניעת המשך המכירה ו/או המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או אי קיום האירוע, שלשמו התבצעה הקנייה באתר, במקצתו או במלואו מחמת "כח עליון", )לרבות, בין היתר אך לא רק, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור( לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה. 

4.3 החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט, לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור. 

4.4 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות, בין היתר אך לא רק, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן: 

  • 4.4.1 איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת. 
  • 4.4.2 שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת. 
  • 4.4.3 חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

4.5 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

4.6 לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

4.7 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג', ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על מוצרים, שירותים, פעולות או כרטיסים אשר לא נרכשו ישירות מהחברה, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליו. 

 

5 .קישורים לאתרים חיצוניים 

החברה משתמשת מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים (להלן: "הקישורים"). מובהר בזאת כי החברה אינה תומכת באתרים אלה ואינה אחראית לתוכן המובא בהם. אם וככל שניתן יהיה למצוא באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכפופה לתנאי השימוש הקבועים באותו אתר.

6 .מדיניות פרטיות -פרטי הלקוח 

6.1 המידע אשר החברה מקבלת ממשתמשי האתר ("משתמש"), הכולל מידע המתקבל מהשימוש, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב המשתמש, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם המשתמש בדרך כלל מתעניין שעה שנעשה שימוש באתר וכדומה, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש, הינו לצרכי מתן השירות והפעלת האתר בצורה הטובה ביותר, חיוב ומשלוח במקרה של הזמנה שבוצעה, וזאת על מנת שמשתמש יוכל להזמין מוצרים ו\או שירותים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטיו האישיים של המשתמש, כמו גם פרטי רכישותיו, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981 ,וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין. 

6.2 החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי של המשתמש המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת - החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. כאשר החברה מעבירה נתונים אישיים רגישים, לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי )על גבי האינטרנט( היא מגינה עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL .חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שמו המלא וכתובת הדוא"ל שלו. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

6.3 המשתמש מסכים בזאת כי עם ביצוע ההרשמה, כתובת הדואר האלקטרוני שלו תצורף לרשימת התפוצה של החברה עבור משלוח הודעות אלקטרוניות למשתמש בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י החברה והעשרת תוכן האתר.כמו כן הסכמה זו מקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י החברה ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת Admin@mhbasket.co.il
6.4 החברה רשאית להשתמש במידע שימסור משתמש באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

6.5 החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה. החברה תספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי של המשתמש הדרושים למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת. 

6.6 החברה משתמשת ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד - "העוגיות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע למשתמש כאשר "עוגיות" נשלחות אליו. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמש לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלו כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. אם המשתמש אינו רוצה לקבל "עוגיות", הוא יוכל לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן. 

6.7 כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. החברה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיו האישיים בעת פעילותו באינטרנט. 

6.8 יתכן והחברה תתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או תשתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות עוגיות במחשב המשתמש ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons ) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתר החברה. ולמשתמש אין ולא תהיינה טענות ו\או תביעות ו\או דרישות מהחברה ו\או מי מטעמה בגין ו\או בקשר לכך.

6.9 כל מידע ו/או תוכן אחר שיוזן לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י הזנת מידע ו/או שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר החברה ו/או הצבה של נתונים באתר מצהיר המשתמש כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיו; למיטב ידיעתו אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; וכי הזנת המידע ו/או החומר לא יפר ו/או ייפגע בזכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או פוגע ו/או מפר כל דין, לרבות פגיעה בפרטיות של צד שלישי מכח כל דין. המשתמש מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה. 6.10 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל של המשתמש ופרטים נוספים אודותיו כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים במודע, אלא במקרים בהם תבקש החברה להיעזר בצדדים שלישיים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף להוראות סעיף 6.4 לעיל, או במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

6.11 באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם אין החברה יכולים להיות אחראית בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן ממליצה החברה כי בכל מקרה של מסירת פרטים, ייקרא המשתמש את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ותפעל בהתאם. המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - .1981.

6.12 בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. 

13.6 החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על- כך הודעה באתר החברה.

 

7 .בעלות וזכויות יוצרים

7.1 זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד. 

7.2 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. לקוח יהיה רשאי אך ורק לבצע הורדה של מידע  (Download) מהאתר לצורך שימוש אישי של הלקוח לביצוע הזמנה ולא לכל מטרה אחרת. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. 

7.3 הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב, לרבות כל לוגו, המוצגים באתר (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. 

7.4 לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר. 

7.5 על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

 

8. תנית שיפוט 

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.

 

9. סיום ההתקשרות 

9.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר. 

9.2 החברה שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 

9.3 החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

9.4 החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

9.5 בעצם השימוש שעושה המשתמש באתר הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על- ידי החברה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.