fbpx
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://mhbasket.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9">
Twitter

 

  1. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר – מידע אודות החבר

1.1     החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון של טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים: שם ושם משפחה, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון, מס' טלפון נייד, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה ותאריך ("פרטי חבר המועדון").

1.2    פרטי חבר המועדון  שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.

1.3    החבר מאשר כי פרטי חברה המועדון אשר מסר לחברה הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את החברה אודות כל שינוי בפרטים אלו. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הודעות בדבר הטבות, מבצעים או כל מידע אחר בקשר עם המועדון כתוצאה מכך שהחבר לא עדכן את פרטיו האישיים כאמור.

1.4    בהצטרפותו למועדון מסכים ומאשר החבר כי המידע אודות החבר, לרבות פרטיו האישיים וכן המידע שייאסף אודות החבר וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור ("המידע") ישמר על ידי החברה ויוחזק על ידה או מי מטעמה כמאגר מידע אחד או יותר רשום על פי חוק.

1.5    עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

1.6    החבר מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

1.7    מובהר כי המידע ישמש את החברה למטרות שיווק ומכירות של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של החברה ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה ו/או למועדון שירותים ו/או הטבות וכן לצורך ביצוע פניות לחבר מטעם החברה או אחרים, לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון ובכלל זאת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר וזאת למטרות פרסומת ומתן שירותים והטבות לחברי המועדון.

1.8    החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות החבר לגורמים אחרים אשר יעניקו לחברה ו/או למועדון שירותים ו/או הטבות על פי שיקול דעתה, וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע כאמור לצורך אותן מטרות להן החברה רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

1.9    חבר המועדון זכאי לבקש מן החברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה כמצוין לעיל, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה.

1.10חבר המועדון זכאי לבקש מן החברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה כמצוין לעיל, שלא לקבל דברי פרסומת מהמועדון באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. במקרה כאמור בסעיף זה לעיל, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.

1.11החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיו האישיים של החבר לצדדים שלישיים ככל שתחול עליה חובה חוקית לעשות כן.

 

 

הריני מסכים ומאשר כי הפרטים שמסרתי ישמשו את מכבי (הנטר) חיפה לצורך משלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40 ), התשס"ח- 2008, בהודעת דוא"ל, בהודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין,  לרבות מידע על מוצרים ושירותים שונים.

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות